QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1-TGA_Z_ths7iLtM6bLzLf7yZ5bsy7j3l/view?usp=sharing