QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018 BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 04/7/2018

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018 BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 04/7/2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1PmaZ708mRYdywVin65yopYrDYXPS-qHP/view?usp=sharing