QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > QĐ xử phạt hành chính về Thuế _ số 718 QĐ_CT

 Quyết Định xử phạt hành chính về Thuế _ số 718 QĐ_CT

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1yHbqJ3y2WjsWPZGgF_XYKg_gLuJgOmWL/view?usp=sharing