QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế _ Số 4983/QĐ_CT

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế _ Số 4983/QĐ_CT

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QENE3aV11G9xMvWUZ93DqIzuo0Gq7Yue/view?usp=sharing