QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế _ Số 6436/QĐ_CT

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế _ Số 6436/QĐ_CT

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/18eF_Z5fQS7odUp50FgnihlVGS42rQMlh/view?usp=sharing