QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > QUYẾT ĐỊNH 736/QĐ-SGDHN

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cVGZOSV8xMTg5SEU