QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO 1180/TB-SGDHN

Căn cứ quyết định số 736/QĐ-SGDHN ngày 14/11/2016 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Xe Khách Sài Gòn và công văn ngày 14/11/2016 về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của Công ty, SGDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Xe Khách Sài Gòn và giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xe Khách Sài Gòn.

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mã chứng khoán: BSG.

- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phiếu.

- Số lượng chứng khoán đang ký giao dịch: 60.000.000 cổ phiếu (sáu mươi triệu cổ phiếu).

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng).

- Ngày giao dịch: thứ hai ngày 21/11/2016.

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.200 đồng/cổ phiếu.

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cVlRSdnRUN3RLbmM