QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2017 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn với các nội dung cụ thể như sau:

1.   Thời gian: 07h00 thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2017

2.   Địa điểm: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3.   Điều kiện tham dự Đại hội:

-       Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (Mã chứng khoán BSG) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/5/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

-       Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho cổ đông kèm theo Thông báo này và/hoặc đăng tải trên website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức). Mẫu https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cemZDa095MVloNW8 

        Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông chỉ được thay đổi hoặc hủy bỏ việc ủy quyền đã thực hiện bằng cách gửi văn bản đến Ban tổ chức Đại hội  trước 16h00, ngày 22/5/2017 (tính đến thời điểm Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản). Ban tổ chức Đại hội sẽ không xem xét mọi trường hợp thay đổi hoặc hủy bỏ việc ủy quyền sau thời điểm nêu trên.

4.   Chương trình Đại hội: tải tại https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cc053eWZQS0g4SkU 

5.   Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty: http://www.saigonbus.com.vn - Mục Tin tức hoặc Quan hệ Cổ Đông -> Đại hội Cổ Đông

6.   Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

-     Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi:

(i)   Bản chính giấy xác nhận tham dự https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cd3ktZndBRTlGN2M   hoặc bản sao chứng thực giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cemZDa095MVloNW8 

(ii)  Ý kiến đóng góp về các nội dung chương trình Đại hội (nếu có).

[1]Các nội dung trên đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo cho Ban tổ chức Đại hội trước 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h00 ngày 18/5/2017) (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi bằng thư đảm bảo, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

          Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

          Địa chỉ: lầu 4, Phòng Kế hoạch – Đầu tư, tòa nhà số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

          Điện thoại: (08) 38.546.110             Fax: (08) 38.546.127          

7.   Tham dự Đại hội

7.1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

(i)      Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;

(ii)      Bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

(iii)     Bản chính Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức);

(iv)     Bản chính giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

-         Sau khi Quý cổ đông xuất trình giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Quý cổ đông sẽ được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết có ghi Mã số tham dự, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo công ty và tài liệu họp.

          Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp. Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ có văn bản chính thức thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!



[1]Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm: họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp, chữ ký của cổ đông và lý do đưa ra kiến nghị. Nếu người ký văn bản kiến nghị là đại diện của cổ đông phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Toàn văn tài liệu đại hội https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1caXBNeTZJNk5BZmM