QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Dw54T0KRm0eIeZi9uuUTDzJWsXdXV2bX/view?usp=sharing

Đính kèm:

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/14xB2fKdlawCGVbwJtqeUpVfbnYQPcf-J/view?usp=sharing

- Thư xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1Uc1EOqoDC4xmTKDiH1V_lxqPk426JZY6/view?usp=sharing

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018:

Click vào đây: htps://drive.google.com/file/d/150uL_Gj_jzsi6a2klBAc2lCeohYuSAFK/view?usp=sharing

- Quy chế làm việc và biêu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1cL5uIi-0dgCbKVkvN6bLijoeAoKTL3fH/view?usp=sharing

- Nôi dung tổ chức và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1OLaIUxD4Itk9ZtnIOsa9_IOHnL4xjUpm/view?usp=sharing

- Mẫu Sơ yếu lí lịch HĐQT

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1NHZi3KXiVF_KjDRW6wiWVJ89K9-r3Go6/view?usp=sharing

Mẫu Sơ yếu lí lịch BKS

Click vào đây   https://drive.google.com/file/d/1fkK0a8LOwjpIln3ChmGSpwCt2Lrwcb8a/view?usp=sharing

- Mẫu đơn xin ứng cử - đề cử bổ sung thành viên HĐQT

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1T4DurOK7HajWdU9mfBM3nda5q1Js0DCe/view?usp=sharing

- Mẫu đơn xin ứng cử - đề cử bổ sung thành viên BKS

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/11qB-vgOa5b_0j_W-1GqA_mAzXNDgRtFr/view?usp=sharing

- Quy chế ứng cử, bầu cử và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Click vào đây :  https://drive.google.com/file/d/1womm4Blw7tJMAoUKhFwxaRHoiJ3Axh74/view?usp=sharing

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Click vào đây :  https://drive.google.com/file/d/1L77RUbnYvf_Ad9-OBeC3eBwrcoyg5hWA/view?usp=sharing

- Mức cổ tức dự kiến năm 2018

Click vào đây :  https://drive.google.com/file/d/1mU-DlYL6WucLJT6yKFlWTMqgDkXaK672/view?usp=sharing

- Mức cổ tức năm 2017

Click vào đây :   https://drive.google.com/file/d/1QOcl6gquOuwHoan7YNo4sXBuhivNnbwr/view?usp=sharing

- Kế hoạch đầu tư phương tiện, dữ án bãi xe Phổ Quang, dự án bãi xe 529 Cộng Hòa

Click vào đây :  https://drive.google.com/file/d/16nXT-6WsVkvhvSgxLgE07pAuLN-0GHg2/view?usp=sharing

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Click vào đây : https://drive.google.com/file/d/1BZ3Da_MxhbJ9Y_XlmrmX04N8nq3Tlkg_/view?usp=sharing

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Click vào đây : https://drive.google.com/file/d/1EwTl32CjfrR2HnuvcOBOhHeWcxzAZvYm/view?usp=sharing

- Quy chế nội bộ về quản trị

Click vào đây : https://drive.google.com/file/d/1_ynBmRVlYe9_grJ5FMJPwmGKhBReyuS3/view?usp=sharing

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS, đề cử thay thế thành viên HĐQT và BKS

Click vào đây : https://drive.google.com/file/d/1RnjEYOjZERz2gapj6qVqnQlOoTDkspfB/view?usp=sharing

- Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc và kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1Tek2V_-z9PeaZ_XqSgBo_h4AmtTS8ziJ/view?usp=sharing

 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 và phương án năm 2018

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1GBq10lpjJuFZw9owihTXVtNhyzqeCQkc/view?usp=sharing

 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Click vào đây : https://drive.google.com/file/d/1h5HpeD7WYyAoNLp5faUK9ey7QgA08IPN/view?usp=sharing

- Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1v9npfqQ_lXkVr9XOo1EAwLJYqE8rP_rg/view?usp=sharing