QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CP XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Dl8mS4fNXYo_0EcjmxvIUHtP2pXl4-my/view?usp=sharing

ĐÍNH KÈM:

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1AorVXD1PWWejaw5cc8c7cTXFxVFO2lps/view?usp=sharing

- Nội quy tổ chức và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1er6AbPtVnUBV6qZe2qTeI2a0mieb_CLB/view?usp=sharing

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019.

 Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1W9lyfaRhC6gk-slApavHcnDacYi0DtPm/view?usp=sharing

- Mẫu thư xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1snxPbDJL7ZfuOchRpmmNYxJBbT7FGz5R/view?usp=sharing

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xe Khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1P5DfgiurKHfDkuv3ZGk4--fpjSnnKpio/view?usp=sharing

- Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Xem chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/10gyAtHlcRfxVfYDXZvUqY6Gy_gLOkIYI/view?usp=sharing

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả XSKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1j-1bJIXI3gT9h7tqCtXgDg_q5pmi3QQc/view?usp=sharing

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Xe khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1jSya8pNSRcK1wi3AaJ7Rn3AFZ3IbLvgv/view?usp=sharing

- Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; phương án tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/10Z2S_d1VXJZsFPA3bxu8q0v49vkil2Zx/view?usp=sharing

 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/19x2fwWY8RPcssSKhytl8wwLDzfpsuGCp/view?usp=sharing

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1pQlgtoL9lprgFeGsa8_G14CnLLI9jfjW/view?usp=sharing

- Kế hoạch đầu tư phương tiện, dự án bến bãi năm 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1lvKurKvTzN5Kapyndrj6bypeJ1sgXrQr/view?usp=sharing

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Xem chi tiết tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/1kMDDnVHNtao8vB-jX-2R-C__99QP6uUv/view?usp=sharing

- Tờ trình lựa chọn công ty kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1e4AudNj6q9rEPVecK-_D6qxmEkGHzo4m/view?usp=sharing