QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn
Xem chi tiết tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/1SDffc_WR7g2o0irROe6QqNeubupF6kGW/view?usp=sharing