QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO SỐ 872/TB-XKSG NGÀY 04/7/2018 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO SỐ 872/TB-XKSG NGÀY 04/7/2018 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/199ujOz6Az8zbWhFmOqb_SuH8wOHXXhmy/view?usp=sharing