QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017

 Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năn 2017 - Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/1wyHwWAMgIAhJ15fyVgqODcXyIvrISbwa/view?usp=sharing