QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/open?id=1dqNNBj4hlJlkVqlJLA6TtydrkmpOweta