QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Xem chi tiết tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/1d35grk-6SWO7tZhmE1yFQbqFZgSBDjdL/view?usp=sharing

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền chi trả cổ tức

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Mjx0T73eGPq-2aExwEvhzEzSthV13A_d/view?usp=sharing

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản năm 2017

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ihLgHhQ5lFcrXLhTvfW-T_KbO3Le7Qa9/view?usp=sharing