QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1RqKMmzmO2Uj8cuqA2R8qHUtAJGbEg82l/view?usp=sharing