QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn hiện là công ty đại chúng giao dịch UPCOM trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Mã chứng khoán: BSG), hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/9/2017.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện công tác chốt danh sách cổ đông do số lượng cổ đông tương đối lớn và ở rải rác các tỉnh thành. Do đó, công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như: chốt danh sách cổ đông, in ấn thư mời, tài liệu, chuẩn bị hội trường…. được chu đáo và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Do đó, trong tháng 04/2017 Công ty không thể kịp hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 5 năm 2017 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Trân trọng!

Chi tiết tại link https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cS01IWWU0Qi01ZGM