Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông

1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm việc và biểu quyêt 3. Dự thảo Điều lệ 2023 sửa đổi , bổ sung 4. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 5. Thu xác nhận tham dự 6. Tờ trình cua BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm […]

Chi tiết

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex