Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại Hôi Đồng Cổ Đông  thường niên năm 2022 1.260_CV-CBTT_18.4.22_Cập nhật tài liệu họp DHDCD thường niên năm 2022 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2021 và phương hướng năm 2022 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022 […]

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem chi tiết: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 1b. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019 1c -Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019 1f. Nội quy tổ chức và tham dự Đại hội […]

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem chi tiết: 1. 398_TB-XKSG_25.3.18_TB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1b. Mẫu_Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1c. Mẫu_ Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1d. Mau Don xin […]

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem chi tiết: 1. 698_TB-XKSG_09.5.2017_Thong bao hop DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty CP Xe khach Sai Gon 1b. Mau_Giay uy quyen tham du DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty CP Xe khach Sai Gon 1c. […]

Chi tiết

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex