Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2903/2019

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem chi tiết:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019

1b. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

1c -Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019

1f. Nội quy tổ chức và tham dự Đại hội

2. Quy chế làm việc và biểu quyết

3. Chương trình Đại hội

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

5. Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

6. 01_BC-BKS_22.3.19_Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

7. 01_TTr-HĐQT_22.3.19_Tờ trình Quyết toán quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019

8. 04_TTr-HĐQT_22.3.19_Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018

9. 02_TTr-HĐQT_22.3.19_Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019

10. 03_TTr-HĐQT_22.3.19_Kế hoạch đầu tư phương tiện, dự án bến bãi năm 2019

11. 05_TTr-HĐQT_22.3.19_Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

12. 02_TTr-BKS_22.3.19_ Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex