Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2603/2018

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem chi tiết:

1. 398_TB-XKSG_25.3.18_TB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1b. Mẫu_Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1c. Mẫu_ Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

1d. Mau Don xin ung cu – de cu bo sung thanh vien BKS

1d. Mau Don xin ung cu – de cu bo sung thanh vien HDQT

1e. Mau So yeu ly lich_BKS 1e. Mau So yeu ly lich_HĐQT

1f. Nội quy tổ chức và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

4. 05_TTr-HĐQT_Kế hoạch đầu tư phương tiện, dự án bãi xe Phổ Quang, dự án bãi xe 592 Cộng Hòa

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

5. Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.edit

6.. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 và phương án năm 2018.edited

8. 04_TTr-HĐQT_Mức cổ tức năm 2017

09_TTr-HĐQT_Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và đề cử thay thế thành viên HĐQT, BKS

9. 03_TTr-HĐQT_Mức cổ tức dự kiến năm 2018

9. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ I

10. Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

11. 06_TTr-HĐQT_Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

12. 07_TTr-HĐQT_Bổ sung ngành nghề kinh doanh

13. 08_TTr-HĐQT_Quy chế nội bộ về quản trị SYLL_ông Bùi Đức Thọ SYLL_ông Nguyễn Quốc Soạn

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex