SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Sơ đồ tổ chức của SaigonBus được phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm  của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty.

CẤU TRÚC CÔNG TY